Skip to main content

Rodzinny kredyt mieszkaniowy

W związku ze zmianą ustawy program „Mieszkanie bez wkładu własnego” zmienia nazwę na „Rodzinny kredyt mieszkaniowy”. Zmianie ulegają również zasady uczestnictwa  w programie.

W artykule Kredyt hipoteczny 2% opisałem projekt, jaki został uchwalony 13.03.2023 przez Rząd, zaś RKM jest programem funkcjonującym. Co uległo zmianie? Poniżej umieszczam aktualne (na 15.03.2023r.) zasady programu.

Założenia programu Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy

Podstawowym założeniem programu jest wsparcie w uzyskaniu kredytu na zakup pierwszego mieszkania oraz cel prorodzinny. Wsparcie polega na:

 1. gwarancji bankowej – dzięki niej możesz również pożyczyć wymagany wkład własny,
 2. premii rodzinnej – jeśli w trakcie spłaty Twoja rodzina rodzina powiększy się o drugie lub więcej dzieci, możesz dostać bonifikatę – umorzenie części kredytu.

Kto może skorzystać z programu Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy?

Kredytobiorcą może być: singiel, małżeństwo, wolny związek (pod warunkiem posiadania wspólnie wychowywanego dziecka). Kredyt w programie RKM może otrzymać obcokrajowiec – musi posiadać nadany PESEL.

Wiek

Do 45 lat, w przypadku dwóch kredytobiorców ten warunek musi spełniać co najmniej jeden z nich. Ważne: nie można się wesprzeć „zdolnościowo” rodzicami lub osobą trzecią. W przypadku rozdzielności majątkowej oboje z małżonków MUSZĄ przystąpić do kredytu.

Warunkiem koniecznym jest brak posiadania prawa do nieruchomości. Odstępstwem jest darowizna max 50% udziałów w nieruchomości w wyniku darowizny w I lub II grupie podatkowej. Warunek nie dotyczy również rodzin/związków wielodzietnych. W zależności od ilości posiadanych dzieci mogą w chwili starania się o kredyt być posiadaczami nie więcej niż jednego mieszkania/domu o maksymalnej powierzchni:

 • 2 dzieci – do 50 m2,
 • 3 dzieci – do 75 m2,
 • 4 dzieci – do 90 m2,
 • dla 5 i więcej dzieci brak ograniczeń.

Zakres gwarancji

0 – 20% wydatków, w celu pokrycia których udzielany jest kredyt, maksymalnie 100.000 złotych (różnica między kwotą odpowiadającą 20% całkowitej kwoty wydatków, w celu pokrycia których jest udzielany ten kredyt, a wkładem własnym kredytobiorcy).

Wkład własny

Max. 20% (zmienne oprocentowanie) lub max. 30% (oprocentowanie okresowo stałe) wydatków, w celu pokrycia których udzielany jest kredyt.

 • Suma wkładu własnego i kwoty gwarancji: max 200 tys. zł – ograniczenia nie będą miały zastosowania, gdy wkładem własnym będzie wyłącznie nieruchomość gruntowa, przy czym suma wkładu własnego i kredytu nie będzie mogła przekroczyć 1 mln zł.

Cele kredytu

Pokrycie całości albo części wydatków na:

 • zakup lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym + wykończenie nieruchomości mieszkalnej z rynku pierwotnego,
 • zakup lokalu mieszkalnego na rynku wtórnym + remont,
 • zakup spółdzielczego własnościowego prawa,
 • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego,
 • refinansowanie przez klienta poniesionych kosztów zaliczki/ zadatku.

Warunki kredytu: waluta – PLN, min 15 lat

Wyznaczanie limitu ceny

Cena lokalu mieszkalnego albo wkład budowlany w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Tabela wskaźników obowiązujących w danym okresie będzie publikowana na stronie BGK oraz:

 • współczynnika 1,4 – w przypadku gdy kredytobiorca jest pierwszym nabywcą lokalu,
 • współczynnika 1,3 – w przypadku gdy kredytobiorca nie jest pierwszym nabywcą lokalu.

Warunki spłaty rodzinnej:

 • brak prawa własności mieszkania/domu innego niż nabyty albo wybudowany, uzyskany w wyniku realizacji inwestycji mieszkaniowej kooperatywy mieszkaniowej  z wykorzystaniem środków z rodzinnego kredytu mieszkaniowego;
 • brak spółdzielczego prawa dot. mieszkania/domu inne niż nabyte z wykorzystaniem środków rodzinnego kredytu mieszkaniowego;
 • powiększenie gospodarstwa domowego o drugie albo kolejne dziecko po dniu udzielenia rodzinnego kredytu mieszkaniowego;
 • prowadzenie gospodarstwa domowego na terytorium RP;
 • brak wypowiedzenia umowy rodzinnego kredytu mieszkaniowego;
 • brak ogłoszenia upadłości kredytobiorcy;
 • brak przedterminowej spłaty rodzinnego kredytu mieszkaniowego, chyba że dokonano jej po 3 latach od udzielenia kredytu, spłata dot. części objętej gwarancją, stanowiła spłatę rodzinną lub spłatę, o której mowa art. 6 ust. 7a ustawy.

Termin na złożenie zlecenia spłaty

Złożenie zlecenia spłaty może nastąpić w terminie roku od dnia powiększenia gospodarstwa domowego. W przypadku gdy do powiększenia gospodarstwa domowego doszło przed pierwszym uruchomieniem środków rodzinnego kredytu mieszkaniowego – w terminie roku od dnia tego uruchomienia.

W razie pytań proszę o komentarz lub kontakt bezpośredni.

Arkadiusz Kaniuk

doradca kredytowy Szczecin

Arek Kaniuk

W branży finansowej działam aktywnie od lutego 2007 roku. Przez 6 i pół roku kierowałem oddziałem największej ogólnopolskiej firmy pośrednictwa finansowego. Od września 2013 roku pracuję na własny rachunek. Jestem właścicielem marki www.kredytmaster.pl - ogólnopolskiej sieci niezależnych pośredników kredytowych, dlatego możesz liczyć na moją pomoc w każdym miejscu w Polsce. Zapraszam do współpracy.

Leave a Reply